Бюджетні запити

від
2019-03-25
Бюджетні запити на 2019 рік
від
2019-12-04
Бюджетні запити на 2020-2022 роки
від
2020-12-23
Бюджетні запити на 2021-2023 роки
від
2021-12-16
Бюджетні запити на 2022-2024 рокиSource URL: https://oblradack.gov.ua/byudzhetni-zapiti-0